Agile Architectuur


Hoewel veel organisaties Agile serieus overwegen of er al ervaring mee hebben, blijkt dat veel professionals in de praktijk worstelen met de combinatie van Agile en architectuur. Door de flexibele en wendbare inslag van Agile aanpakken lijkt het moeilijker om goed onder architectuur te werken. Dat valt echter mee. De manier van architectuur bedrijven dient wel op een andere wijze te worden ingericht, maar Agile en architectuur gaan uitstekend samen!


Agile Architectuur Quickscan

Wilt u meer inzicht krijgen in de kwaliteit van uw software architectuur binnen uw Agile omgeving? Of overweegt u over te stappen op Scrum en vraagt u zich af of uw software architectuur hiervoor wel geschikt is?

Het uitvoeren van een korte, maar gedegen architectuurbeoordeling biedt u inzicht. Prowareness heeft hiervoor haar eigen instrument ontwikkeld. Deze Agile Architectuur Quickscan geeft u aanbevelingen ter mogelijke verbetering van de architectuur en van het (Agile) proces waarlangs deze architectuur tot stand is gekomen.

Met behulp van een kwaliteitsraamwerk en door informatie uit bestaande documentatie, interviews en een workshop met het ontwikkelteam, wordt de huidige situatie getoetst. De nadruk ligt daarbij vooral ook op de mate waarin de kwaliteit van de architectuur vanuit de geldende Scrum basisprincipes gewaarborgd is.


Stappen Quickscan

In een vaste structuur, verspreid over vier dagen, worden de volgende stappen doorlopen die leiden tot een eindpresentatie van conclusies en aanbevelingen:

  • Inventarisatie business domein, applicatielandschap en kwaliteitseisen (profielbepaling).
  • Vaststelling normenkader.
  • Toetsing huidige architectuur en werkwijze/architectuurproces.
  • Presentatie van conclusies en aanbevelingen.

In een Agile omgeving ‘ontstaat’ de architectuur gaandeweg het project en wordt deze gedragen door het hele team. Dit stelt eisen aan de ontwerpstappen en aan de manier waarop over architectuur gecommuniceerd wordt. De mate waarin daarbij een aantal Scrum basisprincipes gehanteerd wordt, is mede bepalend voor de kwaliteit van de architectuur. Voor de beoordeling zijn daarom Agile-specifieke normen opgesteld en in het instrument opgenomen.

Aangezien de gehele Quickscan in vier aaneengesloten dagen kan worden uitgevoerd, is het mogelijk om deze binnen een week af te ronden. Het bijzondere van deze aanpak is dat het gebruikte kwaliteitsraamwerk niet slechts aandacht heeft voor de architectuur zelf, maar ook voor de wijze waarop de architectuur tot stand komt/is gekomen. De Quickscan kijkt daarom niet alleen naar het verleden, maar vooral ook naar de toekomst.Whitepaper

Over Agile en architectuur hebben wij ook een Whitepaper uitgebracht met de titel "Hoe gaan Agility en achitectuur samen en wat is de impact op de architect?"

Agile Mastersclass

De Masterclass begint met Agile gedachtengoed en de impact ervan op architectuur. Er wordt een frisse visie gegeven wat architectuur in Agile wereld eigenlijk betekent. Daarna pakken we de dag zelf op een Agile manier aan. De onderwerpen die aan bod komen zijn pragmatisch van aard, maar worden tegelijkertijd voortdurend met onderliggend theorie en principes ondersteund:


Meer weten over deze training? Kijk hier voor meer informatie en de incompanymogelijkheden